ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, https://www.jwtrubber.com, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ JWT ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸੇ, ਨਕਲ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ